Straategija inkluzivnog obrazovanja romske dece

Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016 do 2025. godine definisan je opšti cilj u oblasti obrazovanja: ”Obezbediti punu uključenost dece i mladih iz romske zajednice u kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, veći obuhvat Roma i Romkinja u studentskoj populaciji i pružanje podrške školovanju mladih i odraslih koji se nisu školovali ili koji su napustili školovanje, uz uvođenje delotvornih i efikasnih mehanizama za borbu protiv diskriminacije i ostvarivanje uslova za uživanje svih manjinskih prava za Rome i Romkinje u obrazovnom sistemu.”

Realizovane aktivnosti u oblasti obrazovanja:

  • Projekat “Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje” sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u skladu sa potpisanim Sporazumom o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Grantovi će biti dodeljeni u najmanje 30 opština, a iznos granta (po opštini) iznosiće najviše 50.000 dolara. Subvencije će obezbediti besplatno učešće u programima PVO za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina iz najosetljivijih društvenih grupa.
  • Radno mesto „pedagoški asistent“ je dodatno definasano (kroz opis posla, stručnu spremu, obrazovanje i radno iskustvo koji su potrebni za obavljanje poslova pedagoškog asistenta), u Uredbi o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ( „Sl. Glasnik RS“ br.81/2017,6 od 23.01.2018. i 43 od 6.06.2018.). Širenje mreže pedagoških asistenata/kinja realizuje se kroz IPA II program – sektorska budžetska podrška. U školskoj 2018/19. godini ukupno je angažovan 261 pedagoški asistent/kinja u osnovnim školama i u predškolskim ustanovama.
  • Ukupan broj upisanih učenika/ca romske nacionalnosti u srednje škole u školskoj 2017/18. godini je 1969 učenika/ca, dok je školske 2018/19. godine upisano njih 2220. Na osnovu Konkursa za dodelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija za školsku 2017/18. godinu, odobrene su 303 učeničke stipendije za učenike/ce romske nacionalnosti, dok je u školskoj 2018/19. godini dodeljeno 547 stipendija, od kojih su 60% za devojčice. U akademskoj 2017/18. godini kroz Program afirmativne mere upisano je 154 studenta/kinja romske nacionalnosti (71 M, 83Ž).
  • Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti (Sl. glasnik RS 65/2018), stupio je na snagu 01.09.2018. godine. Definisana je i segregacija, preventivne aktivnosti ustanove na sprečavanju segregacije, intervencija i mere desegregacije koje se primenjuju za pojedinačno dete i učenika/cu.
  • Izborni predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture u školskoj 2018/19. godini pohađa 2459 učenika/ca u 75 osnovnih škola. Odštampani su i nalaze se u Dopuni kataloga udžbenika („Službeni glasnik RS–Prosvetni glasnik”,br.9/16) za osnovnu školu udžbenici za učenike/ce od I do IV razreda na romskom jeziku koji se koriste od školske 2018/2019.godine.
  • Doneta su dva podzakonska akta za obrazovanje odraslih: Godišnji plan obrazovanja odraslih za 2018.godinu („Sl. glasnik“, br. 60/2018 od 3.08.2018.) i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava za osnovno obrazovanje odraslih („Sl. glasnik RS”, broj 65/18 0d 13 augusta 2018). Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu učenicima starijim od 17 godina, odraslim polaznicima i učenicima romske nacionalnosti omogućava se lakši upis u željenu srednju školu.
  • U Izveštaju Evropske Komisije o napretku Srbije od 29.05.2019. godine navodi se da je ”došlo do povećanja broja romskih učenika/ca i studenata/kinja koji su dobili stipendije. Međutim, samo 9% romske dece ide u vrtiće, u poređenju sa 28% neromske dece koja žive u blizini. Stopa napuštanja školovanja je i dalje visoka, posebno kada je reč o romskim devojčicama, a samo 67% romske omladine završi obavezno školovanje, u poređenju sa 96% neromske populacije. Procenat onih koji završavaju tercijarno obrazovanje je još uvek izuzetno nizak, i to 1% u poređenju sa 16% neromske populacije. Potrebno je rešavati i problem segregacije u obrazovanju.”

Više na sajtu: inkluzijaroma.stat.gov.rs/

Ostavite komentar